Reklamačný poriadok

Pokiaľ chcete vrátiť alebo reklamovať tovar, vyplňte formulár na stránke Reklamácia / vrátenie tovaru

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu growmarket.cz od našej spoločnosti

Naarden International, s. r. o., so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Námestie Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČO: 05737729

DIČ: CZ05737729

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141860.

Adresa pre doručovanie:

Reklamácia

Spoločnosť Naarden International s. r. o.

Na Hůrce 1077/4a, 161 00, Praha Řepy

Telefónne číslo: +420 774 311 980

Kontaktný e-mail: reklamace@growmarket.cz

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

 • zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj funkčnosti a že má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté
 • je dodané s dohodnutým príslušenstvom a prípadne aj pokynmi na použitie, je vhodné na účel, na ktorý sa tovar takého druhu obvykle používa
 • tovar množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami vr. životnosti, funkčnosti ai. zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať
 • zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky, ktorá prípadne bola predávajúcim poskytnutá

 

 • Pokiaľ si vymienite zvláštne vlastnosti tovaru a my ich výslovne akceptujeme, je tovar bez vád, pokiaľ má aj vymienené vlastnosti.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.
 • Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 • V prípade, že zákazníkom je osoba odlišná od spotrebiteľa, vylučujeme svoju zodpovednosť za prípadné priame či nepriame škody spôsobené chybou tovaru.

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo podľa vašej voľby požadovať odstránenie vady opakovaným dodaním tovaru alebo opravou, ibaže je zvolený spôsob riešenia vady nemožný alebo neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

 

Môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

 • sme vadu odmietli odstrániť, alebo pokiaľ nedošlo k odstráneniu vady v primeranom čase po jej vytknutí alebo bez značných ťažkostí pre zákazníka, alebo pokiaľ tak fakticky neurobíme,
 • je z nášho vyjadrenia zrejmé, že vadu neodstránime v primeranom čase po jej vytknutí alebo bez značných ťažkostí pre zákazníka,
 • sa vada prejaví opakovane
 • je vada podstatným porušením zmluvy.

 

      Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada len nevýznamná.

Odporúča sa, aby zákazník oznámil poskytovateľovi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.

 1. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatria, pokiaľ:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli
 • ste chybu sami spôsobili

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov)
 • vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u našej spoločnosti (alebo osoby, ktorá je na webovom rozhraní uvedená ako osoba určená na opravu) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

Reklamáciu uplatníte najmä nasledujúcim spôsobom:

 1. Vyplníte formulár
 2. Reklamovaný tovar odnesiete na akúkoľvek pobočku Zásielkovňa.sk a zadarmo zašlite späť k nám (kód získate pri vyplňovaní formulára).

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Pokiaľ budete odosielať na vlastný náklad, odporúčame využiť doručovaciu adresu, zo zákona máte právo doručovať aj na adresu nášho sídla či do akejkoľvek našej prevádzky.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od: 1. 11. 2023

Pokiaľ chcete vrátiť alebo reklamovať tovar, vyplňte formulár na stránke Reklamácia / vrátenie tovaru
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácieSouhlasímNastavení