Ak chcete tovar vrátiť alebo reklamovať, vyplňte formulár na stránke Reklamácie / Vrátenie tovaru

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu growmarket.sk od našej spoločnosti

Naarden International, s. r. o., so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Námestie Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČO: 05737729

DIČ: SK05737729

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141860.

Adresa pre doručovanie:

Reklamace

Naarden International s.r.o.

Na hůrce 1077/4a

Praha 6 Ruzyně, 161 00

Telefónne číslo: +420 774 311 980

Kontaktný e-mail: reklamace@growmarket.cz

1. Za aké chyby tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

2. Aká je záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná doba do takého dátumu.

3. Aké práva máte z chybného plnenia?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

Pri odstrániteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezvadný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatrí, ak:

ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

ste vadu sami spôsobili;

uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovar, ktorý bude zapríčinený neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u našej spoločnosti (alebo osoby, ktorá je na webovom rozhraní uvedená ako osoba určená na opravu) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

Reklamáciu môžete podať takto:

1. vyplňte formulár 

2. reklamovaný tovar odnesiete na ktorúkoľvek pobočku Zásilkovna.cz a bezplatne nám ho zašlete späť (kód dostanete pri vyplnení formulára).

Pri zasielaní tovar zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Ak budete posielať na vlastnú päsť, odporúčame použiť doručovaciu adresu:

Reklamace

Naarden International s.r.o.

Na hůrce 1077/4a

Praha 6 Ruzyně, 161 00

Telefónne číslo: +420 774 311 980

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od: 8. 11. 2015.

Ak chcete tovar vrátiť alebo reklamovať, vyplňte formulár na stránke Reklamácie / Vrátenie tovaru

Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácieSouhlasímNastavení