Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Growmarket umiestneného na webovom rozhraní www.growmarket.cz (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou

Naarden International, s. r. o., so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Námestie Interbrigády 640/8, PSČ 160 00

IČO: 05737729

DIČ: CZ05737729

zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141860.

Adresa pre doručovanie: Naarden International s. r. o., Karlovarský Business Park, Na Horce 1077/4a, 161 00, Praha Repy

Telefónne číslo: +420 724 805 748

Kontaktný e-mail: info@growmarket.cz

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. Úvodné ustanovenia

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Tovar predávaný na webovom rozhraní je určený na pestovanie rastlín pod umelým osvetlením na okrasné či zberateľské účely.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

 

 

 • Čo by ste mali vedieť pred uzatvorením zmluvy?

Údaje o našej totožnosti a všetky kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto obchodných podmienok.

Označenie tovaru, ktorého sa uzatvorená zmluva týka, je uvedené na webovom rozhraní, a to vrátane údaja o jeho cene vrátane všetkých daní a poplatkov a o hlavných vlastnostiach tovaru. Cenu je možné uhradiť v hotovosti pri dodaní tovaru alebo bezhotovostne po uzavretí zmluvy, prípadne iným spôsobom, ktorý umožňuje webové rozhranie. Cena tovaru nie je prispôsobovaná na základe automatizovaného rozhodovania.

Všetky možné spôsoby dodania tovaru vr. nákladov na dodanie sú uvedené na webovom rozhraní, pričom sa môžu líšiť podľa druhu tovaru. Zvolený spôsob dopravy má vplyv na dĺžku doby nutnej na dopravu. Údaj o predpokladanom termíne odoslania tovaru je uvedený ďalej v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že dodáme vadný tovar, máte práva z vadného plnenia, ktoré sú uvedené ďalej v tejto zmluve.

Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od nákladov na vaše internetové pripojenie podľa poskytovateľa služieb internetového pripojenia,

Pokiaľ ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Na odstúpenie môžete využiť vzorový formulár, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok. Náklady na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nesiete v plnej výške. Podrobnejšie informácie o odstúpení od zmluvy nájdete v čl. 5 obchodných podmienok.

Ako predávajúci nie sme viazaní žiadnym kódexom správania.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, je uložená u nás ako predávajúceho a vy k nej máte prístup v súlade s čl. 2.6. týchto obchodných podmienok.

1.2. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.3. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok); právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.5. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

av otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo pokiaľ náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš právny vzťah a všetky súvisiace otázky riadia českým právom. Pokiaľ ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. Kúpna zmluva

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zmluva je fakticky uzavretá akceptovaním objednávky, teda odoslaním potvrdzujúceho e-mailu.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí, ako by nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (pokiaľ je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné.

Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadne ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ doteraz nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade dotazu k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzatvoriť v českom alebo slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie Vám ju zašleme.

3. Platobné podmienky

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do desiatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v českých korunách (CZK) aj v eurách (EUR).

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 200€.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4. Dodacie podmienky

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Pokiaľ žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme spravidla do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,5€ za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 20€ alebo vyššie kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20€.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Pokiaľ zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5. týchto obchodných podmienok);

tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamihom, keď je Vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Práva z chybného plnenia

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie ak Vašej spokojnosti.

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR

Štefanská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také nedodržiavame.

8.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od: 1.11.2023

Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

 

Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Formulár je možné doručiť aj za pomoci poštového doručovateľa na adresu Naarden International s. Je však nutné ho doručiť najneskôr v lehote na odstúpenie od zmluvy.

 

Adresát
Naarden International, s. r. o., so sídlom Praha 6 - Bubeneč, Námestie Interbrigády 640/8, PSČ 160 00, IČO: 05737729

emailom: info@growmarket.cz

 

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 • Dátum objednania tovaru …………………
 • Dátum prijatia tovaru …………………..
 • Číslo objednávky alebo číslo faktúry: ………………………….
 • Finančné prostriedky predstavujúce uhradenú kúpnu cenu budú vrátené späť …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………

(doplňte preferovaný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov. V prípade, že si prajete prostriedky vrátiť prevodom na účet, doplňte čitateľne číslo účtu)

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 • Adresa spotrebiteľa:
 • Email:
 • Telefón:

 

V …………………… Dňa …………………………………..

 

                   (podpis)
________________________________________

   Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

 

 Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácieSouhlasímNastavení